Loading...

Regulamin

Home / Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest wydany przez organizatora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 (zwanej dalej „Ustawą”).
 2. Regulamin dotyczy imprezy organizowanej pod nazwą „SnowFest Festiwal”, zwanej dalej „Imprezą”, która odbędzie się w dniach 10-11 lutego 2017 roku w Szczyrku.
 3. Organizatorem Imprezy jest spółka Go Fest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-094) przy ul. Wierzbowej 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000492433, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Regulamin skierowany jest do Uczestników Imprezy oraz osób przebywających na terenie Imprezy, którzy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania uczestników na terenie Imprezy, korzystania przez uczestników z terenu Imprezy i urządzeń znajdujących się na jego terenie, a także uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 6. W regulaminie używane są określenia o następujących znaczeniach:
  1. Teren Imprezy – tereny obiektu kulturalno-rozrywkowego „Amfiteatr” oraz skoczni narciarskiej „Skalite” występujące łącznie, znajdujące się w Szczyrku przy ul. Wypoczynkowej, przeznaczone do przeprowadzenia Imprezy, do której dostęp przysługuje jedynie Uczestnikom Imprezy, posiadający ważny Identyfikator,
  2. Strefa Afterparty – wydzielony obszar na Terenie Imprezy, do której dostęp przysługuje jedynie Uczestnikom Imprezy, posiadający ważny Identyfikator, uprawniający do wejścia do strefy,
  3. Bilet – zgoda na wstęp na Teren Imprezy lub Strefy Afterparty. Bilet wymieniany jest na odpowiedni dla typu biletu Identyfikator przy wejściu na Teren Imprezy. Typy biletów:
   1. Bilet typu „Day” uprawnia do wejścia na Teren Imprezy, z wyłączeniem Strefy Afterparty
   2. Bilet typu „Day&Night” uprawnia do wejścia na Teren Imprezy oraz do Strefy Aterparty i jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich.
  4. Uczestnik Imprezy – osoba uczestnicząca w Imprezie posiadająca ważny Identyfikator,
  5. Identyfikator – opaska na rękę jednorazowego użytku, oznaczona unikalnym wzorem ustalonym przez Organizatora, wydawana przy wejściu na Teren Imprezy za okazaniem Biletu. Identyfikator wydawany jest dla jednego Uczestnika. Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. Odstępowanie Identyfikatora zabronione,
  6. Osoba Małoletnia – Uczestnik Imprezy, który nie ukończył 18 roku życia. Dla osób Małoletnich wydawany jest Identyfikator o innym wzorze lub kolorze, na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby małoletniej w Imprezie, wraz ze wskazaniem osoby pełnoletniej, po której opieką osoba małoletnia będzie uczestniczyć w Imprezie.
  7. Służby Porządkowe i Informacyjne – osoby, których zadaniem jest dbanie o ład, porządek i bezpieczeństwo Uczestników Imprezy a także kontrola uprawnień Uczestników do wstępu na teren imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, które zawierają następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię, pieczęć i podpis wystawcy.
  8. Strefa Gastronomiczna (18+) – włączona z terenu imprezy masowej, wydzielona, zamknięta i odpowiednio oznaczona strefa na terenie Imprezy, służąca sprzedaży produktów alkoholowych i tytoniowych, niedostępna dla Uczestników małoletnich lub posiadających Identyfikator dla Uczestników małoletnich. Produkty sprzedawane w Strefie Gastronomicznej mogą być spożywane jedynie w obrębie tej strefy i nie mogą zostać wniesione na teren Imprezy.

§2 Sprzedaż biletów

 1. Bilety sprzedawane są poprzez następujące kanały:
  1. Sprzedaż internetowa – www.ticketpro.pl, www.snowfest.pl
  2. Sprzedaż przy wejściu na Teren Imprezy.
 2. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w cenie wydrukowanej na bilecie. Sprzedaż po cenie innej niż wydrukowana na bilecie jest zakazana.
 3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 4. Zakupione bilety ulegają zamianie na identyfikator w momencie wejścia na Teren Imprezy a uczestnik jest zobowiązany utrzymać identyfikator w stanie nieuszkodzonym na czas trwania Imprezy.

§3 Wstęp na Teren Imprezy

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje uczestnikom, którzy posiadają ważny i nieuszkodzony bilet wstępu lub identyfikator.
 2. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wstępu na Teren Imprezy, jeśli:
  1. Osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na Imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
  2. Uczestnik nie posiada uprawnień do przebywania na Imprezie,
  3. Uczestnik, na prośbę Służb Porządkowych, odmówi wylegitymowania się celem potwierdzenia tożsamości przebywając na Terenie Imprezy lub pełnoletności przebywając w Strefie Afterparty lub Strefie Gastronomicznej (18+),
  4. Uczestnik jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub psychotropowych,
  5. Uczestnik usiłuje wnieść na teren Imprezy broń lub inne niebezpieczne przedmioty, w tym materiały wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające i psychotropowe oraz wszelkie przedmioty uznane przez Służby Porządkowe i Informacyjne za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych Uczestników Imprezy.
  6. Uczestnik, na prośbę Służb Porządkowych, odmawia okazania zawartości bagażu osobistego i odzieży.
  7. Uczestnik zachowuje się prowokacyjnie, agresywnie lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Imprezy.
 3. Ponadto, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wstępu na Teren Imprezy, jeśli:
  1. Wszystkie bilety zostaną wyprzedane,
  2. Uczestnik jest osobą małoletnią bez pisemnej zgody na uczestnictwo w Imprezie jej prawnych opiekunów, o której mowa w pkt. 6, ppkt. 6, §1 niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem wstępu na Teren Imprezy osoby małoletniej w wieku do 18 lat w Imprezie jest:
  1. Wejście w towarzystwie opiekuna prawnego oraz pozostanie pod jego opieką na Terenie Imprezy,
  2. Okazanie przy wejściu pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Imprezie osoby, której dotyczy, wraz ze wskazaniem osoby pełnoletniej, pod której opieką osoba małoletnia będzie uczestniczyć w Imprezie.
 5. Obszar Strefy Gastronomicznej 18+ dostępny jest dla pełnoletnich uczestników. Zasady dotyczące przebywania w strefie gastronomicznej dostępne są w Regulaminie Strefy Gastronomicznej dostępnej na stronie snowfest.pl oraz w widocznym miejscu na terenie strefy.

§4 Zasady bezpieczeństwa

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom poprzez działania Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa stosowania się do w/w poleceń może wynikać jedynie z uwagi na sprzeczność z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.
 3. Służby Porządkowe mają prawo usunąć Uczestnika z terenu Imprezy, jeśli:
  1. Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Uczestnik zakłóca porządek publiczny i nie stosuje się do poleceń Służb Porządkowych,
  3. Stwierdzono, że Uczestnik nie posiada uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy.
  4. Stwierdzono, że Uczestnik, wbrew regulaminowi, dopuścił się wniesienia produktów zakupionych w Strefie Gastronomicznej 18+ na Teren Imprezy.
  5. Stwierdzono, że Uczestnik, wbrew regulaminowi, mimo wcześniejszej kontroli, dopuścił się wniesienia na Teren Imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych oraz wszelkich przedmiotów uznanych przez Służby Porządkowe i Informacyjne za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych Uczestników Imprezy.
 4. Służby Porządkowe są uprawnione do:
  1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie Imprezy,
  2. Legitymowania Uczestników celem ustalenia ich tożsamości,
  3. Przeglądania zawartości bagaży i odzieży,
  4. Wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy
  5. Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych i Informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  6. Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 5. Osobom posiadającym Bilet, którym odmówiono wstępu na Teren Imprezy, lub przebywania na nim nie przysługuje prawo zwrotu za Bilet.
 6. Zgodnie z art. 15 „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” organizator może utrwalać przebieg Imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
 7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe i Informacyjne, wyróżniające się elementami ubioru,
  2. Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi, organizującego ich pracę,
  3. Zapewnienie zaplecza pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, jak również kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie wszelkiego mienia znajdującego się na terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Uczestnicy znajdujący się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora, lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora, Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do pracownika Służb Porządkowych i Informacyjnych przy wejściu na Teren Imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, gdzie zostanie on wymieniony na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 2. Organizator rejestruje przebieg Imprezy w postaci fotografii oraz materiału video i zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników w materiałach reklamowych i promocyjnych Imprezy SnowFest Festival bezterminowo.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy bez konsekwencji wobec Uczestników, zarówno przed jak i w trakcie trwania imprezy, jeśli okoliczności zmiany spowodowane są siłą wyższą. Szczegóły zmian zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.snowfest.pl wraz z ich wprowadzeniem.
 4. W trakcie trwania Imprezy, Uczestnicy mogą być narażeni na przebywanie w strefie podwyższonego poziomu natężenia dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie odpowiada za utratę słuchu na skutek przebywania na terenie Imprezy.
 5. Zakupiony bilet nie ulega zamianie ani zwrotowi.
 6. Służby porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy na adres korespondencyjny: Go Fest Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej: www.snowfest.pl oraz w kasie biletowej Imprezy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2016 roku.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

Szczyrk, dnia 10 listopada 2016


Partner Muzyczny

 
T-Mobile Electronic Beats
 

Sponsorzy

 
E-Wedel
RedBull
Nobile
Majesty
 

Partnerzy

 
Szczyrk
SON
COS
Beskid Sport Arena
National Geographic
 

Media

 
logo2
4FunTV
Stroer
Extreme Sports Channel
SHAPE
PLAYBOY
CoJestGrane
Kmag
NOIZZ
Radio Kampus