Loading...

Konkurs #GoProSnowfest

Home / News / Konkurs #GoProSnowfest

Masz dusze filmowca i montażysty? Extra! Weź udział w SnowFest Festival 2019 i w konkursie #GoProSnowfest.

Użyj swojej kreatywności i wykorzystaj swój pobyt na SnowFest Festival 2019.

✔️ Dodaj film, zarejestrowany podczas SnowFest Festival 2019 i zmontowany w darmowej aplikacji Quik, na swój Instagram oznaczając profile @Hero.Polska i @SnowFestPL oraz dodając hashtag #GoProSnowfest.

✔️ Konkurs rozpoczyna się z dniem 8 lutego 2019 o godzinie 18:00 a kończy 17 lutego 2019 o 23:59.

✔️ Pamiętaj, możesz zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową, a więc postaraj się 😉

✔️ Laureatów najciekawszych i najbardziej kreatywnych Prac Konkursowych wyłonimy do 20 lutego 2019r.

REGULAMIN KONKURSU „GOPROSNOWFEST”

1) Postanowienia ogólne

a) Organizatorem Konkursu „GoProSnowfest” (dalej „Konkurs”) jest Go Fest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stasinek 7, 03-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492433; REGON: 147051851; NIP: 1070028151; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 5.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

b) Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

c) Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: https://snowfest.pl/pl/2019/02/konkurs-gopro-snowfest/

d) Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

e) Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

2) Warunki udziału w konkursie

a) Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.instagram.com (dalej „Uczestnik”).

b) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

c) Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

d) Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem pod jakim występuje w serwisie www.instagram.com.

e) Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie www.instagram.com, na stronie internetowej www.instagram.com/SnowFestPL/ a także wyraża zgodę na opublikowanie listy laureatów.

3) Zasady Konkursu

a) Organizator na stronie internetowej www.instagram.com/SnowFestPL/ umieści formalne zawiadomienie o Konkursie (dalej: „Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.

b) Zadaniem Uczestnika jest publiczna publikacja na swoim profilu w serwisie www.instagram.com kreatywnego, autorskiego filmu, zmontowanego przy użyciu darmowej aplikacji „Quik”, przedstawiającego udział Uczestnika w zabawie na imprezie SnowFest Festival 2019 i otagowanie tej publikacji hasztagiem #GoProSnowfest, oraz oznaczenie profili @Hero.Polska i @SnowFestPL (dalej „Praca Konkursowa”).

c) Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie może umieścić Pracę Konkursową w terminie wskazanym w pkt 4) niniejszego Regulaminu.

d) Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i zamieścić tylko jedną Pracę Konkursową w ramach Zadania konkursowego. W przypadku zamieszczenia dwóch lub więcej Prac Konkursowych, Organizator uwzględni tylko pierwszą z nich.

e) Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis www.instagram.com.

f) Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

g) W Konkursie nie będą brały udziału Prace Konkursowe, które:

I) nie spełniają kryteriów Pracy Konkursowej (zgodnie z postanowieniami ppkt b) pkt 3) Regulaminu);
II) stanowią drugą lub kolejną publikację Pracy Konkursowej (zgodnie z postanowieniami ppkt d) pkt 3) Regulaminu);
III) były edytowane na profilu Uczestnika, po opublikowaniu;
IV) były opublikowane przed lub po upływie czasu trwania konkursu (zgodnie z postanowieniami pkt 4) Regulaminu);
V) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.;
VI) są sprzeczne z Regulaminem serwisu www.instagram.com;
VII) zawierają treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność osobistą lub prawa autorskie. Takie Prace Konkursowe zostaną także zgłoszone przez moderatorów strony internetowej www.instagram.com/SnowFestPL/.

h) Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej przedstawiającej wizerunek osoby lub inny element umożliwiający jednoznaczną identyfikację danej osoby jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiada on wszelkie zgody na rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego w Pracy Konkursowej dla celów Konkursu, zgodnie z zapisami Regulaminu.

i) Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.

j) Z chwilą publikacji Pracy Konkursowej, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi jego danych osobowych, celem udziału w Konkursie oraz – w przypadku wygranej – doręczenia Nagrody.

k) Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

4) Czas trwania Konkursu

a) Konkurs trwa od 8 lutego 2019 r. od godz. 18.00 do 17 lutego 2019 r. do godz. 23.59.

b) Prace Konkursowe opublikowane po 17 lutego 2019 r. po godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.

5) Wybór laureatów Konkursu

a) Prace Konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową (dalej: „Komisja”), powołaną przez Organizatora do oceny oraz nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

b) Obrady Komisji, mające wyłonić laureata Konkursu, mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora a Komisja sporządza protokół z przebiegu obrad.

c) Wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości najpóźniej dnia 20 lutego 2019 r. do godz. 23.59, poprzez publikację na stronie www.instagram.com/SnowFestPL/.

d) Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs (jeżeli dotyczy).

e) Ocenie podlegają wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w ppkt a) pkt 4) niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

f) Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

6) Nagroda

a) Nagrodą w konkursie są słuchawki jest kamerka marki GoPro HERO7 White o wartości detalicznej 999 złotych.

b) Laureatowi Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora.

c) Laureat Konkursu może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda.

d) Nagroda nie podlega wymianie.

e) W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

f) Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

7) Reklamacje

a) Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres gopro@snowfest.pl z tytułem: „Reklamacja – Konkurs „GoProSnowfest” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.

b) Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

c) Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

d) Decyzje Komisji w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8) Postanowienia końcowe

a) Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

b) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.

d) Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

e) Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.instagram.com.

f) Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.instagram.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

g) W przypadku stwierdzenia nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.

h) Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości odebrania nagrody, w szczególności w związku z nieskutecznym odebraniem przesyłki poleconej przez Uczestnika.

i) Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z nagrody, a jedynie wobec laureatów Konkursu.

j) W ramach niniejszego Konkursu stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

b) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Konkursie, w tym ustosunkowania się do zgłoszonych przez Uczestnika roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne Nagrody, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) rozporządzenia RODO.

c) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z celem przetwarzania.
d) W przypadku wygrania Nagrody w Konkursie przez Uczestnika, jego dane osobowe mogą być udostępniane Fundatorowi, operatorom pocztowym, przewoźnikom i innym podmiotom, wyłącznie w celu dostarczenia lub realizacji Nagrody oraz wykonania roszczeń z tym związanych.

e) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

g) Podanie danych osobowych Uczestnika jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy o udział w Konkursie; konsekwencją ich niepodania będzie brak doręczenia/wykonania Nagrody.

h) Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

i) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika i wykonywania przez Organizatora obowiązków administratora wynikających z rozporządzenia RODO należy kontaktować się z Organizatorem pisemnie (adres siedziby) lub mailem (hello@snowfest.pl)

Comments(0)

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Sponsorzy

   
  Carlsberg
  Volvo Auto-Boss
  Birell
  Brooklyn Brewery
  Instax
   

  Partnerzy

   
  COS OPO Szczyrk
  SON
  Szczyrk
   

  Partner Energetyczny

   
  Tauron
   

  Media

   
  Trójka Polskie Radio
  Czwórka Polskie Radio
  TVP Kultura
  CKM
  Kmag
  Going.
  TVP3 KATOWICE
  DLA STUDENTA
  NOIZZ
  Stroer
  Vice
  Hiro
  Eurosport
  CoJestGrane24