Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

SERWISU INTERNETOWEGO snowfest.pl

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które Nam przekazałeś wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach naszego portalu, a Ty dzięki temu zyskasz możliwość realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych.

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w serwisie internetowym Administratora.

Celem niniejszego dokumentu jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.snowfest.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy:

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Go Fest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stasinek 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS – 0000492433, NIP – 1070028151, REGON – 147051851. Adres e-mail: hello@snowfest.pl

Jak długo dane osobowe są przetwarzane?

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z postawy prawnej:

 • będziemy przetwarzali dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają;
 • w przypadku, gdy administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu, tylko w takich sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje;
 • W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o ich niezbędność dla realizacji podjętych działań zmierzających do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie i jej późniejszego wykonania dane przetwarzane są przez okres 1 roku, a w przypadku gdy doszło do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową (porozumieniem) zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Czy dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim?

Twoje dane osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie, gdy jest możliwe zgodnie z obowiązującym prawem.

Twoje dane osobowe przekazywane są w celu niezbędnym do realizacji usług, podmiotom współpracującym z nami od strony administracyjnej (np. nasi pracownicy, prawnicy, księgowość), technologicznej (np. Google, Facebook, AdRoll), reklamowej czy usługowej (np. naszym zaufanym kontrahentom świadczącym nam usługi polegające na wykonywaniu określonych czynności przy organizacji i koordynacji przebiegu Imprezy). Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.

Jakie Prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czym są pliki cookies i dlaczego ich używamy? Jak zarządzać plikami cookies?

Plik cookie to informacja, którą strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika, aby móc zapamiętać jego dane i preferencje. Cookie to małe pliki tekstowe, które witryna internetowa wysyła i zapisuje (przechowuje) na komputerze użytkownika. Pliki cookie przechowywane są w katalogu plików przeglądarki. Pliki cookie witryna może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z danego komputera.

Rozróżnia się pliki cookie tymczasowe oraz trwałe.

Cookie tymczasowe („ciasteczka sesyjne”) nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki, np. dotyczy to wyboru języka i kraju w danej sesji w czasie przeglądania przez użytkownika witryny internetowej.

Trwałe pliki cookie („ciasteczka trwałe”) są przechowywane na komputerze przez dłuższy czas i mają określoną datę ważności. Są w nich zapisane informacje i ustawienia pobierane przez witryny internetowe podczas kolejnych odwiedzin użytkownika, dzięki czemu dostęp do wybranej usługi jest szybszy i wygodniejszy, np. nie trzeba się ponownie logować. Po upłynięciu daty ważności plik cookie jest automatycznie usuwany, gdy użytkownik powróci do witryny, która go utworzyła.

Administrator wykorzystuje także analityczne pliki cookies, które gromadzą informacje na temat aktywności użytkownika Serwisu i umożliwiają nam optymalizację jego funkcjonowania. Ponadto Administrator używa społecznościowych plików cookies. Pliki te są wykorzystywane w celu śledzenia aktywności członków portali społecznościowych. Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter, Google Plus.

Twoja przeglądarka internetowa udostępnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować Pliki Cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&p=cpn_cookies
 • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Safari – https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US&viewlocale=pl_PL
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Informacje końcowe

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O zmianie polityki prywatności Administrator informuje w serwisie internetowym https://snowfest.pl

Warszawa, 4 września 2018